1. Đồng chí Đặng Xuân Phương

- Năm sinh năm 1979, dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học, Thạc sỹ CNXH Khoa học.

- LLCT: Cao cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Địa chỉ thường trú: Tổ 8- TT. Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

                          

image(21).png

2. Đồng chí Hà Mạnh Thắng

- Năm sinh năm 1980, dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- LLCT: Trung cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Địa chỉ thường trú: Tổ 6- TT. Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

3. Đồng chí Lê Sỹ Cường

- Năm sinh năm 1977, dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- LLCT: Cao cấp cấp.

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Địa chỉ thường trú: Tổ 12- TT. Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

 

 image(23).png