1. Bộ phận Tổng hợp

2. Bộ phận Hành chính, Quản trị

3. Bộ phận Kế toán

4. Bộ phận Văn thư - lưu trữ

5. Bộ phận Cơ yếu