1. BÍ THƯ

- Họ và tên: HOÀNG THỊ HẰNG

- Ngày tháng năm sinh: 17/2/1985

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

- Đơn vị công tác: Huyện đoàn Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Ngày vào Đảng: 25/01/2011

image(26).png

2. PHÓ BÍ THƯ

- Họ và tên: LÊ HOÀNG CHUÂN

- Ngày tháng năm sinh: 15/5/1986

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

- Đơn vị công tác: Huyện đoàn Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Ngày vào Đảng: 3/6/2010

image(27).png

3.  PHÓ BÍ THƯ:

- Họ và tên: LÒ THỊ HUYỀN TRANG

- Ngày tháng năm sinh: 14/1/1987

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

- Đơn vị công tác: Huyện đoàn Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Ngày vào Đảng: 14/6/2013

image(28).png