image(29).png

1. Trưởng Ban

- Họ và tên: Bùi Thị Nhài

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Ủy viên BTV; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/01/1995

image(113).png

2. Phó Trưởng Ban

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1983

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ:Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Toán ứng dụng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/10/2011